Basiscontract arbodienstverlening: dit zijn de eisen

door | apr 23, 2020 | Zakelijk

Elke werkgever moet volgens de Arbowet een basiscontract met een arbodienstverlener sluiten. Als werkgever ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Aan welke eisen moet dit basiscontract minimaal voldoen?

De wetgever koos met de vernieuwing van de Arbowet per 1 juli 2017 voor een verplicht basiscontract voor arbodienstverlening, om zo de preventie van gezondheidsklachten te versterken.  Het contract moet daarvoor voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Dat zijn allereerst vier onderdelen waarvoor je je als werkgever al voor 1 juli 2017 moest laten ondersteunen. Het gaat om de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), ziekteverzuimbegeleiding en preventie van ziekteverzuim, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen.

Kwaliteitsonderdelen

contractDaarnaast moet het basiscontract aandacht schenken aan eisen die de arbowetgeving sinds 1 juli 2017 verplicht stelt voor werkgevers. Het gaat hierbij om ‘kwaliteitsonderdelen’ die de onafhankelijke oordeelsvorming en advisering van de bedrijfsarts voldoende moeten waarborgen. Zo moet de toegang van werknemers tot de bedrijfsarts goed geregeld zijn via bijvoorbeeld een spreekuur. Daarnaast moet de bedrijfsarts elke werkplek kunnen bezoeken.

Ook heeft iedere werknemer recht op een second opinion bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. De werkgever betaalt dit.

Preventieve maatregelen

Een ander ‘kwaliteitsonderdeel’ dat in het basiscontract moet staan, is dat de bedrijfsarts moet kunnen overleggen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Verder moet de arbodienstverlener een klachtenprocedure hebben en moet duidelijk zijn dat de bedrijfsarts de werkgever adviseert over preventieve maatregelen. Tot slot moet het basiscontract aangeven dat de bedrijfsarts voldoende tijd heeft om beroepsziekten te onderkennen en te melden.

Vangnetregeling en maatwerkregeling

Voor arbodienstverlening kun je kiezen tussen een vangnet- en een maatwerkregeling. De vangnetregeling houdt in dat je gebruik maakt van de diensten van een gecertificeerde arbodienst.

Bij een maatwerkregeling bepaal je zelf hoe je arbotaken intern organiseert met de verplichte inzet van minimaal een bedrijfsarts. Het maakt voor het basiscontract niet uit welke regeling je kiest. Wel moet je de vangnetregeling toepassen als het medezeggenschapsorgaan (OR, PVT) een voorstel voor een maatwerkregeling afwijst.

Bedrijven zonder medezeggenschapsorgaan kunnen geen maatwerkregeling toepassen, behalve als de cao dat mogelijk maakt. Een maatwerkregeling kan prettig zijn als je liever kleinschalig en met korte lijnen werkt en gericht arbodienstverlening wilt aankopen. Let er dan wel op dat je dan kan beschikken over voldoende deskundigheid.

Basispluscontract

Naast het basiscontract is ook een zogeheten basispluscontract mogelijk. Je kunt in overleg met het medezeggenschapsorgaan en de arbodienstverlener namelijk ook extra arbotaken inhuren. Denk bijvoorbeeld aan leefstijladviezen aan medewerkers, verzuimbegeleiding of individuele coaching.

Boetes

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de arboregels. Ze kan daarbij stevige boetes uitdelen. Let erop dat je direct een boete krijgt als jouw basiscontract niet aan de wettelijke eisen voldoet of als je geen basiscontract arbodienstverlening hebt.

Goed overleg

De OR of PVT moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. Overleg daarom goed met hen over wat je organisatie van de arbodienstverlener nodig heeft en verwacht. Betrek de preventiemedewerker ook voldoende vanwege diens belangrijke rol bij het arbobeleid.

Let verder op de klik met de bedrijfsarts die voor je gaat werken via een arbodienst of als arbodienstverlener. De bedrijfsarts is met de vernieuwde Arbowet namelijk nog belangrijker geworden.

Bron: PWnet

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.