Ontwikkelingen op het gebied van pensioen heeft voor iedereen gevolgen

door | feb 18, 2020 | Particulier

Wij zien dat steeds meer relaties van ons kantoor vragen hebben over hun pensioen. In dit artikel gaan wij daarom in op een aantal ontwikkelingen op dit gebied.

Puzzel met (vaak) minimaal drie stukjes
Wanneer relaties willen weten wat globaal hun inkomen is nadat zij met pensioen gaan dan is vaak inzicht nodig in drie toekomstige geldstromen. Dit zijn:

  • De uitkering op grond van de Algemene Ouderdoms Wet, AOW. Waar vroeger iedereen vanaf 65 jaar deze uitkering ontving, is nu te zien dat de ingangsdatum voor veel mensen op een latere datum ligt. Voor iemand die in 1956 geboren is, geldt bijvoorbeeld dat de ingangsdatum van de AOW 66 jaar en 10 maanden is. De hoogte van de AOW- uitkering en datum vanaf welk moment recht op een uitkering bestaat wordt vooral door de politiek bepaald.
  • Daarnaast bouwen veel mensen een pensioen op bij een werkgever. De hoogte van dit pensioen hangt onder meer af van het salaris en het aantal jaren dat aan deze pensioenregeling is deelgenomen.
  • Tot slot hebben veel zelfstandigen maar ook werknemers zelf een pensioenverzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij.

Lage rente leidt tot beperking pensioenen
Wij hebben al een langere tijd te maken met een historisch lage rente. Deskundigen verwachten dat deze situatie nog een aantal jaren zal blijven bestaan. Deze lage rente heeft grote gevolgen voor de hoogte van pensioenuitkeringen. In de periode dat een werknemer werkt, wordt aan het pensioenfonds een premie betaald. Vaak betaalt de werkgever een deel en de werknemer het andere deel. Het pensioenfonds gaat vervolgens deze premie’s beleggen. Soms wel meer dan 30 jaar. In een periode dat de rente laag is zal over het algemeen ook het rendement dat het fonds over de ingelegde premies behaalt, beperkt zijn.

In de huidige markt worden veel pensioenfondsen geconfronteerd met aan de ene kant de ontwikkeling dat, onder meer door betere voeding en ontwikkelingen in de medische sector, mensen gemiddeld ouder worden en dus langer recht hebben op een pensioenuitkering. Aan de andere kant groeit de ingelegde premie als gevolg van de lage rente maar beperkt.

Deze ontwikkeling leidt ertoe dat pensioenfondsen de uitkeringen niet altijd meer kunnen laten stijgen met bijvoorbeeld de gemiddelde stijging van de prijzen in de winkels.

500.000.000 euro ligt te wachten
Op dit moment ligt er bij de verschillende pensioenfondsen een half miljard euro op de plank waar mensen recht op hebben maar van wie een pensioenfonds de rechthebbende niet kan vinden. Vaak gaat het om kleine pensioenen die mensen in (een ver) verleden bij een werkgever hebben opgebouwd. Het kan dus lonen om goed uit te zoeken of u op grond van vroegere dienstverbanden bepaalde pensioenrechten heeft opgebouwd.

Nabestaandenpensioen wordt sterk overschat
40% van de Nederlanders denkt dat de uitkering die hun partner ontvangt wanneer men zelf komt te overlijden voor de pensioendatum, globaal 70% van het laatst verdiende salaris is. Dat is echter in lang niet alle situaties het geval. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zelf snel zien of er recht bestaat op een nabestaandenpensioen en zo ja hoe hoog deze uitkering is. Ook ziet u hoeveel AOW en pensioen u heeft opgebouwd.

Wij leggen graag samen met u deze puzzel
Voor relaties die niet elke dag met dit onderwerp bezig zijn, blijft het krijgen van goed inzicht in hun inkomen na pensionering lastig. Als financieel adviseur helpen wij u graag bij het krijgen van dit inzicht. Wanneer u ons belt of mailt voor een afspraak dan maken wij graag tijd voor u vrij.

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.