Particulier of toch ook een beetje ondernemer?

door | jan 21, 2020 | Particulier, Zakelijk

Veel mensen die in loondienst werken zijn tegelijkertijd ook ondernemer. Wat dit op het gebied van verzekeren kan betekenen leest u in dit artikel. De samenleving verandert voortdurend. Een van de veranderingen die in de afgelopen jaren te zien is, is dat veel mensen deels in loondienst zijn en deels als eigen ondernemer werken. Een keuze die voor- en nadelen heeft en op het gebied van verzekeringen extra aandacht moet krijgen.

Verschillende keuzes bij zelfstandig ondernemerschap
Het aantal consumenten dat deels in loondienst werkt en deels als eigen ondernemer is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor een deel gaat het om consumenten die een aantal dagen per week in loondienst zijn en een aantal dagen als eigen ondernemer werken. Voor een ander deel gaat het om mensen die ervoor kiezen om een periode van “loondienst” af te wisselen met periodes waarin ze als zelfstandig ondernemer functioneren.

Verzekeringsvoorwaarden kennen vaak strikte scheiding
De ontwikkeling die in de samenleving zichtbaar is, is echter nog niet te zien bij verzekeringen. De meeste verzekeringsmaatschappijen kennen in hun polisvoorwaarden een strikte scheiding tussen de activiteiten die de consument verricht als particulier en de activiteiten die hij als ondernemer uitvoert.

Dit onderscheid maken verzekeringsmaatschappijen omdat zij de risico’s die iemand als ondernemer loopt in het algemeen veel hoger inschatten dan de risico’s die iemand loopt in de hoedanigheid van particulier.

Misverstanden in de praktijk
In de praktijk leidt dit scherpe onderscheid tot tal van misverstanden. We noemen er enkele.

  • Elke consument zal als het goed is beschikken over een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP. Deze verzekering vergoedt op een aantal gebieden de schade die de consument als gevolg van een onrechtmatige daad aan een derde toebrengt. Een belangrijke uitzondering hierop vormt overigens schade die u als automobilist aan een derde toebrengt. Dit risico valt niet onder de AVP. Zoals uit de naam van de verzekering blijkt, vergoedt deze verzekering uitsluitend de schade die u in uw hoedanigheid als “particulier” aan een derde toebrengt. Laat u in uw hoedanigheid als “ondernemer” bijvoorbeeld bij een klant een kop koffie op het tapijt vallen met een moeilijk te reinigen vlek dan zal deze schade niet via uw AVP vergoed worden.
  • Ook uw inboedelverzekering kent in de meeste gevallen het onderscheid tussen de hoedanigheid van particulier en die van ondernemer. Staan er dus thuis bepaalde machines en of voorraden die u als ondernemer heeft, dan zullen deze goederen bij een brand of diefstal niet vergoed worden door uw “particuliere” inboedelverzekering.
  • Een andere verzekering die in de praktijk regelmatig tot misverstanden leidt, is de reisverzekering. In een aantal reisverzekeringen is bijvoorbeeld de volgende of daarop gelijkende clausule opgenomen: de verzekering biedt dekking voor verzekerde gebeurtenissen die zich tijdens de reis of het verblijf voordoen, mits de reis of het verblijf geen zakelijk karakter heeft. Met alleen een basis zorgverzekering heeft u recht op vergoeding van alle spoedeisende geneeskundige kosten tot aan het Nederlandse tarief. Hierop is het eigen risico van toepassing. Als de behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland worden deze meerkosten niet gedekt. De extra medische kosten of kosten van terugkeer kunnen worden verzekerd via een reisverzekering. Ook hier geldt dat de reisverzekering die bovenstaande beperking in haar verzekeringsvoorwaarden heeft staan, vergoeding kan weigeren indien de verzekeraar kan aantonen dat de reis geheel of gedeeltelijk ook een zakelijk karakter had. Denk bij dit laatste aan de situatie dat u als particulier op vakantie gaat en van de gelegenheid gebruik maakt om in het land van bestemming ook een aantal zaken te regelen in uw hoedanigheid als ondernemer. Dit kan dan bij een schade aanleiding zijn tot heel vervelende situaties.

In de meeste verzekeringen is dit onderscheid tussen “particulier” en “ondernemer” aanwezig.

Als uw adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten is het belangrijk door u te worden geïnformeerd wanneer u besluit om, al dan niet tijdelijk, als zelfstandig ondernemer te gaan werken. Wij zullen dan kijken op welke onderdelen uw bestaande verzekeringen niet meer goed aansluiten bij de nieuwe risico’s waarmee u te maken gaat krijgen. Samen met u kunnen we dan onderzoeken hoe bepaalde risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld door goede algemene leveringsvoorwaarden te hanteren en voor welke risico’s een uitbreiding van uw verzekeringspakket verstandig is.

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.