Wat is regresrecht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid?

door | sep 20, 2019 | Zakelijk

Een werkgever heeft de mogelijkheid schade als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers op derden te verhalen. Dit heet het zogenoemde regresrecht.

Regresrecht is bijvoorbeeld mogelijk tegen degene die een ongeval heeft veroorzaakt. De werkgever zou de schade kunnen verhalen die hij oploopt doordat tijdens ziekte loon moet worden doorbetaald. Ook kunnen derden aangesproken worden voor aanvullingen op het ziekengeld en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

botsingIn de wet is bepaald dat wanneer iemand als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, de rechter bij de vaststelling van de schadevergoeding waarop de gewonde schade kan maken, rekening houdt met de aanspraak op loon die de gewonde jegens zijn werkgever heeft. De werkgever die verplicht is tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon door te betalen, heeft jegens de veroorzaker van het letsel recht op schadevergoeding ter hoogte van het doorbetaalde loon.

Beperking regresrecht

Het recht van de werkgever is echter op twee manieren beperkt:

  • In de eerste plaats kan de aanspraak van de werkgever niet méér bedragen dan het bedrag waarvoor de aansprakelijke persoon door de gewonde zélf zou kunnen worden aangesproken wanneer deze geen recht op doorbetaling van loon zou hebben. Het regresrecht is dus in elk geval beperkt tot het netto bedrag aan loon dat de werkgever heeft moeten betalen.
  • In de tweede plaats dient het regresbedrag te worden verminderd met het bedrag aan schadevergoeding dat de aansprakelijke persoon aan de gewonde verschuldigd is. Is de aansprakelijke persoon (dus de veroorzaker van het letsel) zelf een werknemer, dan kan de werkgever hem slechts aanspreken voor zover de arbeidsongeschiktheid van de gewonde het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de aansprakelijke persoon.

Regresrecht voor kosten re-integratie

Sinds 2008 is het mogelijk dat de werkgever de kosten van re-integratie sneller kan verhalen op een aansprakelijke derde, bijvoorbeeld de eventuele veroorzaker van een ziekte of handicap. Achterliggend doel is om werknemers die zijn uitgevallen door bijvoorbeeld een ongeval waarvan de oorzaak bij een derde ligt, zo snel mogelijk te laten re-integreren. Snellere re-integratie beperkt ook het inkomensverlies van de betrokken werknemers en dat is ook in het belang van veroorzakers. Die hoeven minder inkomensschade te vergoeden wanneer de betreffende werknemers sneller re-integreren.

Ook het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de werkgevers die zelf het risico dragen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kunnen kosten van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid en schade eenvoudiger verhalen op een mogelijke veroorzaker.

Bron: PWnet

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.